Hopp til hovedinnhold

Du er logget inn med Dramakortet. ✅

Illustrasjon av en kvinne i kjole som gir et hjerte til en ung mann som sitter i en trapp og holder på et skatebrett

Samfunnsansvar, visjon og verdier

Rogaland teater skal ta hovedrollen i å bevege scenekunsten!

Verdier for rogaland teater: Nysgjerrighet – dyktighet – raushet.
Rogaland teater – Gjør spillerommet større!

Verdier for rogaland teater: Nysgjerrighet – dyktighet – raushet.
Rogaland teater – Gjør spillerommet større!

Samfunnsansvar, sosial ansvarlighet og etiske retningslinjer

Samfunnsansvar, sosial ansvarlighet og etiske retningslinjer

1. Formål
Rogaland Teaters samfunnsoppdrag er å være et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Teatret skal forsvare sin relevans i et samfunn som er i konstant endring, og være våkne for de impulsene som utdyper og utfordrer scenekunsten. Det er vårt oppdrag å spille, formidle og gjenskape de fortellinger som har eksistert gjennom historien vår. Samtidig skal Rogaland Teater skape nye sceniske prosjekt, initiere djerve kunstneriske ytringer som kan peke på samtiden – og om mulig vise retning framover.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker, til mennesker. Et sted der det nye skapes, og der det kjente blir nytt.

2. Virkeområde
Våre retningslinjer gjelder all virksomhet under Rogaland Teaters ansvar, herunder også leveranser fra underleverandører.

3. Ansvar
Teatersjef og direktør er ansvarlige for at retningslinjene følges for all vår virksomhet. Alle våre ansatte og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for HMS- og samfunnsansvar ved Rogaland Teater.

4. Etiske retningslinjer
Rogaland Teater har etiske retningslinjer for å ivareta vårt formål.

• Vi etterlever alle lover og myndighetspålagte regler
• Vi holder en høy etisk standard i alle ledd ved utførelsen av våre oppgaver
• Ved Rogaland Teater er det nulltoleranse for diskriminering, trakassering og økonomiske misligheter
• Vårt arbeidsmiljø er preget av våre verdiord dyktig, raus og nysgjerrig, som kommer våre ansatte, vårt publikum og samfunnet forøvrig til gode.

5. Vår samfunnsrolle
Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og mye skaperkraft, og skal til enhver tid være et kulturelt nav i regionen. Rogaland Teater er en av de viktigste talentutviklerne innen norsk teater og skal gjennom Barne- og ungdomsteatret være et nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsteater.

Teatret arbeider kontinuerlig for å være et sosialt og inkluderende rom; en ambient arena hvor individer koples sammen til et fellesskap gjennom levende historier og direkte konfrontasjon.
Rogaland Teater skal til enhver tid ha forestillinger med en tydelig profil mot ulike målgrupper, og tilrettelegge for en balansert meny komponert etter publikums etterspørsel og teatrets kunstneriske oppdrag.

6. Menneskerettigheter
Rogaland Teater respekterer grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner, i all vår virksomhet. Dette følger vi også overfor våre leverandører og samarbeidspartnere/sponsorer.

7. Arbeidstakerrettigheter
Rogaland Teater respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og –rettigheter ivaretas. Dette skjer bl.a. gjennom kollektive tariffavtaler, samarbeidsorganer (Arbeidsmiljøutvalget, Samarbeidsutvalget), systematisk HMS-arbeid og IA-avtale.

Teatret slutter opp om LOs åtte kjernekonvensjoner.

8. Økonomiske misligheter
Rogaland Teater AS har retningslinjer og rutiner for å hindre korrupsjon og sørge for åpenhet og transparens i økonomiske transaksjoner.
Tydelige standarder og retningslinjer skal medvirke til at teatrets ressurser brukes i henhold til virksomhetens formål og i samsvar med gjeldende lover og regler.
Vi tydeliggjør overfor aktuelle samarbeidspartnere og underleverandører prinsipper knyttet til anskaffelser slik de er formulert i Lov om Offentlige anskaffelser: Konkurranse, god forretningsskikk, likebehandling, ikke-diskriminering, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.
Ved bruk av underleverandører, skal vi ikke gjøre avtaler der det er grunn til å tro at slike misligheter har eller kan forekomme.

9. Miljø og klima
Rogaland Teaters virksomhet skal i minst mulig grad ha negativ innvirkning på det ytre miljø. Dette gjelder også ved valg av leveranser fra underleverandører.

10. Rapportering
Det settes opp en årlig rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.

Etiske retningslinjer Rogaland Teater AS

Etiske retningslinjer Rogaland Teater AS

Rogaland Teater (ROT) skal være en attraktiv arbeidsplass som kjennetegnes av høy etisk standard. Scenekunsten er kollektiv, og innebærer sterke samspillsopplevelser. Respekt og toleranse for hverandre, vårt publikum og våre bidragsytere skal bidra til at vi når våre mål.

ROTs omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet, dyktighet og etiske standard. Dette gjelder både virksomhetens drift og handlemåten til hver enkelt. Det forventes derfor at alle opptrer aktsomt og redelig og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til Rogaland Teater.

1. Omfang og ansvar

• Retningslinjene gjelder for alle ansatte, vikarer, oppdragstakere og andre medarbeidere som representerer Rogaland Teater. (I retningslinjene er alle omtalt som medarbeidere.)
• Alle medarbeidere må forsikre seg om at de kjenner til og utfører sine oppgaver i samsvar med kravene i ROTs etiske retningslinjer.
• Ledere har et særskilt ansvar i å sørge for at ROTs etiske regelverk etterleves og for å følge opp eventuelle brudd på regelverket. Så langt det passer gjelder retningslinjene også for medlemmer av styret i forbindelse med utførelsen av deres verv for Rogaland Teater.

2. Forholdet til annet regelverk

• Alle medarbeidere må i tillegg følge gjeldende lover, forskrifter og andre regler/retningslinjer som gjelder ved Rogaland Teater. Se forøvrig personalhåndboken for utfyllende informasjon.

3. Menneskeverd, likestilling og integrering

• Medarbeidere ved Rogaland Teater skal behandle hverandre og samarbeidspartnere med høflighet og respekt.
• Medarbeidere må avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet eller Rogaland Teater. Dette omfatter enhver form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.
• Rogaland Teater skal ivareta likebehandling ved rekruttering, forfremmelse og kompetansegivende etter- og videreutdanning. Rogaland Teater skal vektlegge mangfold. Rekrutteringsarbeidet skal kjennetegnes ved at alle søkere opplever å ha like muligheter for ansettelse, uavhengig av nasjonalitet, alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell legning eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn.
• Enhver ansatt som er på tjenestereise eller i annet oppdrag for virksomheten skal avstå fra å kjøpe seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

4. Kompetanse og fullmakt

• Enhver beslutning skal fattes på riktig nivå og av riktig person i organisasjonen.
• Medarbeidere kan kun forplikte Rogaland Teater vis a vis andre dersom hun/han er tildelt særskilt fullmakt, og overholder den fullmaktsrammen som er satt.

5. Taushetsplikt/ytringsfrihet

• Medarbeidere har taushetsplikt i og etter ansettelsestiden ved Rogaland Teater mht. forretningshemmeligheter eller sensitive opplysninger.
• Informasjon av fortrolig karakter som medarbeideren får kjennskap til gjennom arbeidet sitt, skal behandles konfidensielt og med aktsomhet, også overfor andre medarbeidere som ikke har behov for eller rett til slik informasjon.
• Informasjon skal ikke utnyttes til eget eller andres formål. Det gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
• Taushetsplikten gjelder både utad og internt i Rogaland Teater.
• Ut over slike forhold praktiserer Rogaland Teater en åpenhetspolitikk, der det står medarbeidere fritt å uttale seg til medier og alle øvrige utenforstående om alle sider ved virksomheten, inklusive arbeidsmiljø og repertoarpolitikk.

6. Sosiale medier

• Rogaland Teater bruker sosiale medier aktivt i markedsføringen av forestillinger og andre arrangementer, og oppfordrer ansatte til å dele ROTs innlegg.

Det er derfor viktig å være bevisst på at det man skriver som privatperson kan kobles til Rogaland Teater.

• Rogaland Teater sine etiske retningslinjer gjelder også ved deltakelse på sosiale medier, inkludert taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre relevante lover og regler. Ytringsfriheten er i enkelte tilfeller begrenset av andre lover. Disse begrensingene omfatter blant annet hatefulle ytringer og diskriminering.
• Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og omdømme blir ivaretatt gjennom ansvarlig bruk av sosiale medier.
• Kritikkverdige forhold skal tas opp tjenestevei og ikke gjennom sosiale medier.

• Det er ikke akseptabelt å kommentere andre medarbeidere eller samarbeidspartnere på en negativ måte, eller publisere bilder av andre dersom dette ikke på forhånd er gitt samtykke til. Dette gjelder både i og utenfor arbeidstiden. Det samme gjelder bilder som er beskyttet av opphavsrett.
• Medarbeiderne må forsikre seg om at det de skriver er korrekt, bruke sunn fornuft samt være oppmerksomme på at sosiale medier pr definisjon er en offentlig arena, med de konsekvenser det innebærer.

7. Lojalitet, habilitet og interessekonflikt

• Partene i et arbeidsforhold skal forholde seg lojalt ovenfor hverandres interesser, og det forutsettes tillit mellom partene.
• Alle medarbeidere har en generell forpliktelse til lojalt å ivareta arbeidsgivers interesser.
• Alle medarbeidere skal unngå situasjoner i arbeidssammenheng hvor det kan stilles spørsmål om deres uavhengighet, integritet eller lojalitet, og ikke delta i saksbehandling der utfallet kan ha betydning for egen vinning eller andre private interesser.
• Av hensyn til habilitet og konfidensialitet bør ikke medarbeidere i nære relasjoner stå i direkte rapporteringsforhold til hverandre. Eventuelle arbeidsmessige relasjoner av slik art skal alltid klareres med nærmeste leder.
• Ved en evt. interessekonflikt skal en på eget initiativ vurdere situasjonen og varsle overordnet om inhabilitet eller interessekonflikt.

8. Forhold til forretningsforbindelser, samarbeidspartnere, konkurrenter og offentlige myndigheter

• Rogaland Teater arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon.
• Medarbeidere ved Rogaland Teater skal ikke medvirke til handlinger som kan bringe dem i et avhengighetsforhold til kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller andre av virksomhetens forbindelser, som kan hindre objektiv opptreden.
• Medarbeidere skal ta avstand fra enhver uetisk forretningspraksis.
• Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig, og ROTs etablerte retningslinjer og prosedyrer skal alltid følges.
• Medarbeidere ved Rogaland Teater skal ikke misbruke sin stilling til å oppnå spesielle fordeler for seg selv eller andre i nære relasjoner i sin kontakt med ROTs leverandører.
• Rogaland Teater forventer at leverandører og partnere følger etiske standarder som er i samsvar med ROTs etiske regelverk.
• Offentlige myndigheter skal møtes på en korrekt og åpen måte.
• Samarbeid med andre kulturinstitusjoner, kunstneriske virksomheter eller frivillige organisasjoner, skal gjennomføres i henhold til ROTs etiske retningslinjer.

9. Gaver og andre fordeler

• Medarbeiderne skal ikke ta imot gaver eller fordeler gjennom sin stilling ved Rogaland Teater som kan påvirke hvordan de fatter beslutninger i forhold til leverandører eller andre aktører.
• Det er ikke anledning til å motta gaver til en verdi over kr. 500,-. (Befinner man seg i en forespørsels- eller forhandlingssituasjon skal man avstå fra å motta slike gaver.)
• Medarbeidere skal heller ikke gi eller tilby gaver eller fordeler som kan sette utenforstående i samme situasjon.
• Fordeler som Rogaland Teater har oppnådd for alle medarbeidere er unntatt.

10. Informasjon og rapportering

• Offentlig informasjon fra virksomheten skal kun gis av virksomhetens ledelse med mindre annet er konkret avtalt.
• All informasjon fra Rogaland Teater skal være etterrettelig og korrekt.

11. Sikring og bruk av ROTs eiendeler

• Medarbeidere skal beskytte ROTs eiendeler mot tap, skade og misbruk.
• Medarbeidere skal ikke i urimelig grad benytte selskapets IT-utstyr, materiell eller andre eiendeler til private formål eller til aktiviteter som ikke er relevante for arbeidet.
• ROTs rutiner for overholdelse av datasikkerhet skal etterfølges.

12. Private forhold

• Bierverv og engasjement i eksterne verv og posisjoner må ikke ha et omfang eller være av en slik art at det går ut over arbeidsforholdet eller kommer i konflikt med ROTs interesser.
• Medarbeidere ved Rogaland Teater kan ikke uten arbeidsgivers samtykke arbeide, ha styreverv i eller drive eller inneha/ha betydelig interesse i foretak som driver konkurrerende virksomhet eller som har en forretningsrelasjon til disse.

13. Varsling

• Rogaland Teater har utarbeidet prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Se rutine for varsling av kritikkverdige forhold i personalhåndboken.

14. Oppfølging og sanksjoner

• Den enkelte må til enhver tid vurdere sine handlinger i forhold til reglene. Oppstår det tvil om en handling er etisk forsvarlig, må vedkommende avstå fra denne eller ta spørsmålet opp med nærmeste overordnede.
• Brudd på ROTs etiske retningslinjer skal behandles i samsvar med arbeidsmiljøloven og ROTs arbeidsreglement.