Hopp til hovedinnhold

Du er logget inn med Dramakortet. ✅

Ledelse

Ledelse

Om bedriften

Rogaland Teater AS eies av Den norske stat (720 A-aksjer), Stavanger kommune (276 B-aksjer) og Rogaland fylkeskommune (86 C-aksjer). Selskapets styre består av syv medlemmer (inklusive ansattes representanter), hvis funksjonstid er fire år.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapet driver sin virksomhet på beste måte, og at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følger av de offentlige tilskudd til virksomheten, blir fulgt.

Teatersjefen er selskapets daglige leder, og skal følge de retningslinjer og anvisninger styret gir. Teatersjefen treffer videre avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt.

Direktøren skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren har ansvaret for at styret og teatersjefen til enhver tid er informert om selskapets økonomi. Verken teatersjef eller direktør kan være medlem av styret.

Videre består teatrets ledergruppe av en barne- og ungdomsteatersjef; en salg- og markedssjef hvis ansvarsområde omfatter salg og markedsføring av Rogaland Teater, samt billettkontor og bar; en teknisk sjef som har ansvar for sceneteknikk og verksteder; en produksjonssjef som har ansvar for produksjonstekniske avdelinger, samt frisør- og systue; en administrasjonssjef, hvis ansvarsområde er økonomiavdelingen og en HMS- og driftssjef med ansvar for helse, miljø og sikkerhet, teatrets eiendommer, driftsavdelingen, kantinedrift, it og renholdere.

Teatersjefen

01. januar 2019 tiltrådte regissør og skuespiller Glenn André Kaada som teatersjef ved Rogaland Teater. Kaada overtok etter scenograf, kunstner og musiker Arne Nøst.

VEDTEKTER FOR ROGALAND TEATER AS

(Endring i §4 og §5 vedtatt av ordinær generalforsamling 14. juni 2023)

§1 Selskapets firma

Selskapets firma er Rogaland Teater AS.

§2 Selskapets virksomhet og forretningskontor

Rogaland Teater AS driver teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region og på turnéer. Selskapets forretningskontor er i Stavanger.

§3 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er kr 108.000 fordelt på 720 A-aksjer, 276 B-aksjer og 84 C- aksjer, hver pålydende kr 100.
A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av disse vedtektene.
A-aksjene kan bare eies av Den norske stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland fylkeskommune.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§4 Styrets sammensetning

Selskapets styre skal bestå av syv medlemmer, hvorav fem medlemmer velges av aksjonærene. Det skal videre
velges tre numeriske varamedlemmer av aksjonærene. Det skal anvendes valgkomitè i forbindelse med valg av
styremedlemmer og varamedlemmer som utpekes av aksjonærene.

Rogaland fylkeskommune utpeker to medlemmer og Stavanger kommune utpeker ett medlem til valgkomiteen.
Generalforsamlingen velger formelt valgkomiteen med en tjenestetid på fire år, herunder komiteens leder.
Generalforsamlingen velger de aksjonærvalgte medlemmene og varamedlemmene, herunder styrets leder og
nestleder etter innstilling fra valgkomiteen.

To medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant selskapets fast tilsatte eller helårsengasjerte.
Av disse skal ett av medlemmene velges av og blant det kunstneriske personalet, og ett av og blant det øvrige
personalet.

Funksjonstiden for styremedlemmene og vararepresentantene er to år med en begrensning på fire valgperioder
for det enkelte varamedlem/styremedlem.

§5 Styrets arbeid

For gyldig styrevedtak kreves at minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme. Teatersjefen og direktøren deltar i styrets møter, og kan uttale seg i disse, men de har ikke
stemmerett.

Teatersjefen deltar ikke i styremøter som behandler tilsetting av ny teatersjef.

Styret skal tilsette teatersjef og direktør.

Styrets leder og daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap tegner selskapets firma. Styret kan meddele
prokura.

§6 Teatersjef og direktør

Teatersjefen er selskapets daglige leder.

Teatersjefen treffer avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt. Styret skal til enhver tid holdes orientert om og gis anledning til å drøfte repertoar og planer for kunstnerisk virksomhet for øvrig.

Direktøren skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren har ansvaret for at styret og teatersjefen til enhver tid er informert om selskapets økonomi.

Verken teatersjef eller direktør kan være medlem av styret.

§7 Samarbeidsorganer

Det skal i selskapet opprettes samarbeidsorganer som kan fremme et godt samarbeid innad i selskapet i samsvar med de organisasjonsmessige avtaler.

Styret gir innenfor avtalenes rammer regler om samarbeidsorganenes opprettelse, mandat og virksomhetsområde. Det er forutsetningen at repertoarplaner og andre kunstneriske spørsmål blir gjort kjent for samarbeidsorganene.

§8 Anvendelse av overskudd og anvendelse av formuen ved oppløsning

Ved oppnådd overskudd i regnskapsåret skal overskuddet overføres til selskapets egenkapital. Selskapet skal ikke utdele utbytte til sine aksjonærer, bortsett fra ved en eventuell oppløsning av selskapet. Da skal en eventuell formue tilbakeføres til aksjeeierne i henhold til eierandelene i selskapet.

§9 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen herunder overskuddsanvendelsen.

• Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen, herunder styrets lederlønnserklæring

Innkallelse til generalforsamling med vedlegg skal skje skriftlig til aksjeeierne senest fire uker før generalforsamling. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling etter aksjelovens § 5-6 andre ledd skal skje skriftlig til aksjeeierne senest uke før generalforsamlingen.

§10 Kontroll

Styrets leder sender årsoppgjør, årsmelding, revisjonsberetning og utskrift av generalforsamlingens protokoll til Kulturdepartementet, fylket og kommunen innen en uke etter generalforsamlingen. Den valgte revisor skal uten hensyn til gjeldende bestemmelser om taushetsplikt ha anledning til å meddele Kulturdepartementet og de øvrige offentlige bidragsyterne de opplysninger bidragsyterne til enhver tid måtte ønske.

§11 Endringer

Forslag til vedtektsendringer skal forelegges Kulturdepartementet, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til uttalelse.

§12 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Rogaland Teater skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling.

Teatersjefer ved Rogaland Teater:

1947-1949 Øystein Børke
1949-1951 Jens Bolling
1951-1952 Kjell Stormoen
1952-1956 Claes Gill
1956-1958 Gisle Straume
1958-1960 Bjarne Andersen
1960-1970 Bjørn Endreson
1970-1976 Arne Thomas Olsen
1976-1982 Kjetil Bang-Hansen
1982-1986 Alf Nordvang
1986-1989 Bentein Baardson
1989-1990 Hans Rosenquist
1990-1991 Alf Nordvang
1991-1994 Ketil Egge
1994-1997 Ola B. Johannessen
1997-2000 Eirik Stubø
2000-2004 Ingjerd Egeberg
2004-2008 Hanne Tømta
2008-2018 Arne Nøst
2019- Glenn André Kaada

Ledergruppen ved Rogaland Teater:

Glenn André Kaada (teatersjef)
Ellen Math Henrichsen (teaterdirektør)
Asle Wettergreen (administrasjonssjef)
Stian Bru (teknisk sjef)
Henrik Tangen (produksjonssjef)
Pernille Kaldestad (informasjonssjef)
Kirsti Bjerva (markedssjef)
Bjørn Ravn Carlsen (barne- og ungdomsteatersjef)
Øystein Næss (HMS- og driftssjef)

Styret:

Styrets medlemmer:

Statens representanter:

Inger Østensjø (styreleder)
Morten Walderhaug (nestleder)

Fylkeskommunens representant:

Kjartan Alexander Lunde
Vara: Leif Bjarne Høybakk

Kommunens representant:

Inge Takle Mæstad
Vara: Sissel B. Fuglestad 

Ansattes representanter:

Marianne Holter
Vara: Helga Guren 
Marita Skogen 
Vara: Carl Jørn Johansen